نصب، در تهران و شهرستانهای دارای نمایندگی خدمات پس از فروش، از طریق شرکت و رایگان می باشد